by
Сургалтын төлбөрийн зээл
Зээлийн хэмжээ Тухайн оюутны нэг жилийн сургалтийн төлбөр
Зээлийн хугацаа 12 сар
Зээлийн хүү
Тавигдах шаардлагууд
 • Өрхийн орлогийн эх үүсвэртэй байх
 • Зээлээ эргэн төлөх санхүүгийн чадвартай байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Барьцаа хөрөнгөтэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд
Итгэлцэл барьцаалсан зээл
Зээлийн хэмжээ Итгэлцлийн үлдэгдлийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Итгэлцлийн гэрээ дуусах хүртэл
Зээлийн хүү
Тавигдах шаардлагууд
 • Итгэлцлийн үйлчилгээний дансанд мөнгөн хөрөнгө байршуулсан иргэн, хуулийн этгээд
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх
Өрхийн зээл
Зээлийн хэмжээ 30 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар
Зээлийн хүү 2.6%-3.0% 2.6%-3.0%
Тавигдах шаардлагууд
 • Байгууллагад 6 сар үндсэн ажилтан, 3 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн байх,
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Хангалттай хэмжээний барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд
Цалингийн орлого барьцаалсан зээл
Зээлийн хэмжээ Зээл хүсэгчийн сарын цэвэр цалинг 8 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээтэй
Зээлийн хугацаа 12 сар
Зээлийн хүү
Тавигдах шаардлагууд
 • Хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээтэй 6 сар ажилласан байх
 • Зээлийг төлөх чадвартай байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр бөглөгдсөн байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Цалингийн тодорхойлолт /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Цалин авдаг банкны харилцах дансны хуулга