by

Зах зээлийн хүүнээс өндөр ашиг бүхий уян хатан нөхцөлтэй мөнгөө байршуулах боломж

Кредит нь 2014 оны 4 дугаар сард Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд харилцагчиддаа өндөр өгөөж бүхий санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг санал болгон ажиллаж байна. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 855.5 сая төгрөгийн итгэлцэл татаж амжилттай санхүүжилт төвлөрүүлэн ажилласан байна. Бид хөрөнгө итгэмжлэгчийн хүсэлтээр шинээр зээлийн үйлчилгээ нэвтрүүлэн итгэмжилсэн хөрөнгийг барьцаалж зээл олгож эхэлсэн. Мөн итгэлцлийн үйлчилгээгээ сайжруулан хугацаанаас хамааруулан хүүгийн хувь хэмжээг ялгавартай тогтоож өглөө.

Итгэлцлийн хөрөнгийн доод хэмжээ 3,000,000 төгрөг
Итгэлцлийн хөрөнгийн дээд хэмжээ 100,000,000 төгрөг