by

Зээлийн тѳрѳл Бичил бизнесийн зээл Жижиг дунд бизнесийн зээл
Иргэн Байгууллага
Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөг хүртэл 200 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар 18 сар 24 сар
Зээлийн хүү 2.0%-2.3% 2.0%-2.3%
Тавигдах шаардлагууд
 • Бичил бизнесийн зээлийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагааг 3 сар явуулсан туршлагатай байх
 • Жижиг дунд бизнесийн зээлийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагааг 6 сар явуулсан туршлагатай байх
 • Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 • Бизнесийн зөвшөөрлийн бичиг баримттай байх
 • Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Хангалттай хэмжээний барьцаалах хөрөнгөтэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
Иргэний хувьд
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бизнес эрхлэх зөвшөөрлийн бичиг баримтууд
 • Орлого баталгаажуулах бичиг баримтууд, дансны хуулга
 • Бусад
Байгууллагын хувьд
 • Зээл хариуцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • ААН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм
 • Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захирал ААН-ыг төлөөлж зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулах, хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэх, зөвшөөрөл
 • ААН-ын санхүүгийн сүүлийн 1 жилийн тайлан, борлуулалтын гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, дансны хуулга
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад