by

Санхүүгийн үзүүлэлт

“Санхүүгийн үзүүлэлт (мянган төгрөгөөр)” 2016 2017 2018
Нийт хөрөнгө 4,651,476 5,692,661 10,193,336
Зээлийн багц (цэвэр) 3,579,130 4,868,065 7,796,092
Эзэмшигчдийн өмч 1,891,703 3,293,581 3,735,338
Нийт өр төлбөр 2,759,773 2,399,080 6,457,998
Хүүгийн орлого 1,234,028 1,363,844 1,766,869
Зээл олголтын хэмжээ 5,488,955 5,503,224 10,115,877
Үйл ажиллагааны зардал 484,199 548,285 744,495
Татварын дараах цэвэр ашиг 410,864 401,764 641,757