by

Бүтэц удирдлага

Хувьцаа эзэмшигчидийн хурал
Тѳлѳѳлѳн удирдах зѳвлѳл
Дотоод аудитын хороо
Зээл эрсдэлийн хороо
Засаглалын хороо
Гүйцэтгэх захирал
Зээл
Маркетинг
Санхүү
Хууль

Хувьцаа Эзэмшигчид

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл